Easee avslutar rättprocessen i Sverige

Easee avslutar rättprocessen i Sverige

Easee offentliggör idag beslutet att avsluta den rättsliga processen mot den svenska tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket, angående försäljningsförbudet av produkterna Home och Charge i Sverige.

[Stavanger, 3 april 2024]

Rättegången handlade inte om produkternas säkerhet. Vårt beslut att lägga ner rättegången är strategiskt; vi vill prioritera säkerheten, säkerställa efterlevnad av myndigheternas krav och prioritera dialog, säger tillfällig VD för Easee, Erik Færevaag.

Den 14 mars 2023 stoppade Elsäkerhetsverket försäljningen av produkterna Home och Charge. Samtidigt framfördes ett krav om åtgärder för de redan installerade laddarna i landet. När Elsäkerhetsverket fattade sitt beslut om försäljningsförbudet, motiverade de det med att produkten inte uppfyllde kraven i relevanta standarder vid tidpunkten för lanseringen på marknaden. Easee tog ärendet till domstolen, och den svenska förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till om försäljningsförbudet och åtgärdskravet var berättigat eller inte.

Ofullständig dokumentation

Easee erkänner att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge inte var tillräckligt på plats när produkterna släpptes på marknaden, och att märkning och överensstämmelseförklaringen inte uppfyllde de formella kraven enligt standarderna.

Vi önskar att erkänna Elsäkerhetsverkets arbete med att upprätthålla branschstandarder och konsumentsäkerhet. De har identifierat tydliga områden för förbättringar, och för oss har detta varit en viktig lärdom, säger Lene Kristin Wilhelmsen, Chief Governance Officer på Easee.

De installerade laddarna

Parallellt med rättsprocessen har Easee behövt presentera en åtgärdsplan för Elsäkerhetsverket.

Easee har genomfört omfattande tester av laddboxarna och uppdaterat den tekniska dokumentationen i samråd med oberoende och ackrediterade testlaboratorier. Den nya tekniska dokumentationen, överensstämmelseförklaringen och märkningen av laddarna uppfyller nu de formella kraven, säger Færevaag.

Easee lämnade in sin åtgärdsplan före tidsfristen den 14 mars 2024 och väntar nu på återkoppling.

Vi vill åtgärda de brister som Elsäkerhetsverket pekade på i sitt ursprungliga beslut. Samtidigt har vi begärt vägledning om de inte skulle vara nöjda med den metod vi använder för att visa att vi uppfyller branschkraven, säger Wilhelmsen.

Grönt ljus från Schweiz

Flera länder valde att genomföra sina egna undersökningar av Easee Home och Easee Charge som en följd av försäljningsförbudet i Sverige. Den 14 mars 2024 godkände Schweiz den uppdaterade tekniska dokumentationen.

Vi har varit proaktiva i dialogen med andra länder och delat uppdaterade tester och dokument. Detta kunde vi se resultatet av i Schweiz förra veckan, säger Færevaag.

I Schweiz läggs stor vikt vid testrapporterna och uttalanden från oberoende experter, inklusive från det ackrediterade testlaboratoriet TÜV SÜD. Uttalandena bekräftar att laddboxarna är säkra och att dokumentationen visar detta.

Andra länder har valt att avvakta utfallet av den svenska rättegången innan de fattar beslut om eventuellt försäljningsförbud.

Vi har informerat relevanta myndigheter om att vi kommer att dra tillbaka rättegången i Sverige. Nu fokuserar vi på att hitta bra lösningar tillsammans med dem, våra partners och branschen," säger Færevaag.

Ett intensivt år

Försäljningsförbudet i Sverige hade stora konsekvenser för Easee, vilket ledde till att företaget var tvunget att minska personalstyrkan med flera hundra anställda i augusti 2023. Samma månad lanserade företaget sin första produkt i den nya produktlinjen, Charge Lite.

Kjetil Næsje, styrelseordförande på Easee, berättar att det senaste året har varit krävande. Erik Færevaag tillträdde rollen som tillfällig VD i oktober 2023.

Det senaste året har varit intensivt med stora förändringar och förbättringsarbete. Samtidigt har företaget lyckats lägga ner stora resurser på att få nya produkter på marknaden. Det säger något om styrkan i denna organisation. Nu önskar vi att se framåt.

Då blev första prioritet att få företaget på rätt kurs igen, och det har vi lyckats med, tack vare de anställda, bra samarbetspartners och investerare som har stor tro på både människorna och produkterna, säger Næsje.

Snabbfakta

  • ESV införde försäljningsförbud för Easee Home och Charge den 14 mars 2023.
  • Frivillig försäljningsstopp: Belgien, Nederländerna, Danmark, Island
  • Land med försäljningsförbud: Sverige
  • Den 14 mars 2024 var deadline för att rapportera om åtgärdsplanen för installerade laddare i Sverige. Åtgärdsplanen har startats. Det är ingen automatik i att punkten om åtgärder för de installerade laddarna kommer att införas av andra EES-länder.

Vi på EV FUEL inväntar nu vidare besked och uttalande kring åtgärder från Easee och kommer hålla er uppdaterade. För att underlätta situationen och besvara eventuella frågor, förmedlar vi vidare en Q&A från Easee.

Q&A med Easee

Rättsprocess

Vad handlade rättsfallet om?

Det var den 14 mars 2023 som den svenska tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket stoppade försäljningen av produkterna Home och Charge. Samtidigt lämnade Elsäkerhetsverket in en begäran om åtgärder för de redan installerade laddarna i landet, samt återkallelse av laddningsstationer som fanns i lager hos återförsäljare i Sverige. När Elsäkerhetsverket fattade sitt beslut om försäljningsförbud, motiverade de det med att produktens lösning för jordfelsbrytare och DC-skydd inte uppfyllde kraven i relevanta standarder när den släpptes på marknaden. Easee tog ärendet till domstol, och det var upp till Förvaltningsrätten att avgöra om försäljningsförbudet och kravet på rättelse var motiverade eller inte.

Varför tog Easee ärendet till domstol från början?

Det handlade om tro på vår egen produkt. Vi var oense om åtgärderna och trodde att vi hade rätt argument. Vi erkänner nu att den tekniska dokumentationen kunde ha varit bättre och att den på vissa områden var bristfällig.

Varför kritiserade Easee Elsäkerhetsverkets åtgärder till en början och hur planerar ni att arbeta med dem framåt?

"Vår första reaktion drevs av vår tilltro till våra produkters säkerhet. Dock erkänner vi vikten av att arbeta nära med Elsäkerhetsverket och är nu fokuserade på konstruktiv dialog och samarbete för att säkerställa att våra produkter uppfyller alla regulatoriska krav."

Varför beslutade Easee att dra sig ur rättsfallet?

Efter noggrann genomgång och övervägande av situationen insåg vi att ett tillbakadragande från fallet låter oss fokusera på det som verkligen spelar roll – att säkerställa säkerheten och efterlevnaden av våra produkter samt att upprätthålla förtroendet hos våra partners och kunder. Detta beslut speglar vårt engagemang för att ta det mest ansvarsfulla steget framåt.

Varför fattades beslutet att dra sig ur så nära inpå rättegången?

Under det gångna året stod Easee inför betydande utmaningar, inklusive ekonomiska konsekvenser och omstrukturering på grund av försäljningsförbudet. Till en början var vi oense med Elsäkerhetsverket men lade ner betydande resurser för att förstå problemet, med fokus på att säkerställa vår produkts säkerhet. Vi prioriterade att finslipa vår tekniska dokumentation och lansera nya produkter. I första kvartalet 2024, efter en noggrann genomgång, beslutade vi att dra oss ur tvisten för att fokusera på våra kärnprioriteringar: produktsäkerhet och att engagera oss i konstruktiv dialog. Detta beslut stämmer överens med vårt åtagande att navigera utmaningar med integritet och att fortsätta leverera värde och säkerhet till våra kunder.

Innebär tillbakadragandet från rättsfallet att Easees produkter var osäkra?

Rättsfallet handlade inte om produktens säkerhet, det handlade om standarder och dokumentation. Förvaltningsrätten skulle avgöra om försäljningsförbudet och kravet på rättelse var motiverade eller inte baserat på den tekniska dokumentationen när produkterna lanserades.

Easee erkänner att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge inte var adekvat när produkterna lanserades, och att märkning och överensstämmelsedeklarationer inte uppfyllde kraven enligt standarderna.

Våra produkter är säkra och vi har uttalanden från ackrediterade tredje parter som stödjer detta. Det nyligen fattade beslutet från Schweiz bekräftar att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Charge nu uppfyller de tillämpliga kraven.

Varför tar Easee detta steg nu, att dra tillbaka fallet från domstolen, när Easee Charge Core fortfarande inte är redo för lansering?

Efter noggrann genomgång och övervägande av situationen insåg vi att ett tillbakadragande från fallet låter oss fokusera på det som verkligen spelar roll – att säkerställa säkerheten och efterlevnaden av våra produkter samt att upprätthålla förtroendet hos våra partners och kunder. Detta beslut speglar vårt engagemang för att ta det mest ansvarsfulla steget framåt och är rätt beslut oberoende av Core.

Vad har ni gjort för att undvika ett nytt försäljningsförbud på andra marknader?

Vi har testat våra produkter i samarbete med branschexperter och oberoende tredje parter som Rejlers, PEM Motion, Biuro Badawcze ds. Jakości, TÜV Rheinland och Prof. Dr-Ing. Dieter Gerling (Universität der Bundeswehr München).

Vi har uppdaterat vår tekniska dokumentation för att säkerställa att produkterna är förenliga med regulatoriska standarder. Vi har informerat andra myndigheter om beslutet att dra sig tillbaka och kommer nu att prioritera dialog med myndigheterna för att säkerställa att vi tillsammans med dem hittar bra lösningar.

Vad är Easees plan för de installerade laddarna som granskas?

Vi väntar på återkoppling från Elsäkerhetsverket på den senaste rapporten vi skickade in. Det är vår högsta prioritet att möta deras förväntningar. Det finns inget användningsförbud och Elsäkerhetsverket har meddelat att laddarna kan användas som vanligt.

Elsäkerhetsverket fann er åtgärdsplan otillräcklig. Gör ni några förändringar i den framöver?

Vi är engagerade i att möta Elsäkerhetsverkets förväntningar och vi har produktsäkerhet som vår högsta prioritet. Den ursprungliga åtgärdsplanen för de installerade laddarna var att uppdatera den tekniska dokumentationen och produktmärkningen. Detta har nu påbörjats, men vi förstår att detta ensamt inte uppfyllde Elsäkerhetsverkets förväntningar. Vi har utökat vår åtgärdsplan för att inkludera uppdaterade installationsanvisningar och kommer att tillhandahålla Elsäkerhetsverket med en ny riskbedömning som inkluderar deras identifierade riskscenarier.

Övrigt

Hur kommer Easee hantera eventuella krav från partners på grund av försäljningsförbudet?

Vi är helt engagerade i att stödja våra partners genom denna övergång. Vi för en öppen dialog för att ta itu med oro och har planer på att lösa eventuella problem våra partners och slutkunder kan ha. Vårt mål är att minimera eventuella olägenheter och säkerställa en smidig övergång till våra nya produkter som uppfyller kraven.

Hur kommer Easee återvinna förtroende hos konsumenter och partners efter denna fråga?

Att återvinna förtroendet är vår högsta prioritet. Vi tar ett proaktivt tillvägagångssätt genom att vara transparenta om våra åtgärder, förbättra våra säkerhetsåtgärder för produkterna och förbättra vår kommunikation. Vi tror att vårt engagemang för kvalitet och säkerhet kommer att hjälpa till att återställa och stärka förtroendet hos våra konsumenter och partners.

Har beslutet från ESTI och Schweiz någon effekt på fallet i Sverige eller för andra marknader som kanske fattar beslut om ett försäljningsförbud?

Schweiz är inte en del av EU och därför har detta slutsats inga formella konsekvenser för processen i Sverige. För oss är beslutet i Schweiz en bekräftelse på att produkterna och dokumentationen är i överensstämmelse med kraven, och det är mycket glädjande att ESTI har kommit fram till ett positivt resultat.

Vilka steg tar Easee för att säkerställa att de nya produkterna uppfyller regulatoriska standarder?

Vi har implementerat rigorösa testnings- och kvalitetssäkringsprocesser för våra nya produkter. Dessutom arbetar vi aktivt med reglerande organ för att säkerställa att våra produkter inte bara uppfyller utan överträffar nuvarande standarder för säkerhet och efterlevnad.

Produkt

Vad kommer hända med produkterna Easee Home & Easee Charge nu?

Förra året fattade vi beslutet att övergå till vår nya produktlinje och vi har påbörjat denna process. Vi har redan lanserat den första laddaren, Charge Lite, som ersättning för Easee Home. Charge Core kommer snart att följa som ersättning för Easee Charge, följt av vår MID-certifierade laddare Max.

Ni sa tidigare att ni skulle lansera Core, som en ersättning för Charge, i fjärde kvartalet 2023. Var är denna produkt?

Vi går utöver nödvändiga krav i branschen innan produkterna sätts på marknaden. Detta tar extra tid och vi måste följa tidsförloppet hos de oberoende tredje parter som ansvarar för detta arbete.

När kommer Core?

Vi har klarat alla nödvändiga kritiska tester för Core. Det sista testet med låg risk sköts upp på grund av förseningar vid testlaboratoriet. Vi är positiva till att Core snart kommer vara redo för lansering.

En av Elsäkerhetsverkets oro var att åldrande skulle göra era produkter mindre säkra. Stämmer detta?

Kritiska fel tenderar att vara vanligare i början och mot slutet av en produkts livscykel. Trots att de befinner sig i ett tidigt skede har Easees produkter uppvisat en anmärkningsvärt låg felprocent, med endast 0,44 % rapporterade kritiska fel under 2023. Denna siffra ligger märkbart under branschnormen för nya produkter av denna typ, vilket tyder på en potentiell högre kvalitet och längre livslängd. Med tanke på den gemensamma oron för komponentnedbrytning över tid, innebär Easees efterlevnad av nya åldrings- och tillförlitlighetstestprotokoll godkända av ESTI ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkerställa att deras produkter uppfyller branschens hållbarhetsstandarder.

Tillbaka till blogg